Các dự án đã triển khai

Dự án xây dựng Vin city

Dự án xây dựng Vin city

Hạng mục:

  • Cấp Vải địa kỹ thuật làm hạ tầng

Thời gian từ

  • 14/5/2018

20/6/2019

Chuyên mục tương tự

Dự án xây dựng Vin city

Dự án xây dựng Vin city

Dự án xây dựng Vin city Hạng mục: Cấp Vải địa kỹ thuật làm hạ tầng Thời gian từ 14/5/2018 20/6/2019

+
Xây dựng bãi rác, cảnh quan môi trường Lào Cai

Xây dựng bãi rác, cảnh quan môi trường Lào Cai

Xây dựng bãi rác, cảnh quan môi trường Lào Cai Hạng mục Cung cấp màng chống thấm HDPE Thi công hàn Thời gian từ 09/11/2014 23/01/2015

+
Thi công hồ xử lý nước thải nhà máy Bia Hà Nội

Thi công hồ xử lý nước thải nhà máy Bia Hà Nội

Thi công hồ xử lý nước thải nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh Hạng mục: Thi công hàn màng chống thấm HDPE Thời gian từ 14/5/2015 20/6/2015

+
Quảng Trường Cổng Tây Hạ Long Quảng Ninh

Quảng Trường Cổng Tây Hạ Long Quảng Ninh

Quảng Trường Cổng Tây Hạ Long Quảng Ninh Hạng mục Thi công trải vỉ nhựa thoát nước và vải địa kỹ thuật Thời gian từ 23/06/2018 28/08/2018  

+