Vải trồng cây

Vải trồng cây

Vải trồng cây là vải địa kỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực sịnh thái cảnh quan môi trường như làm túi ươm cây, lót phủ trước khi trồng cây trên mái

Bản quyền thuộc về công ty Hạ Tầng Việt